ALBUM PHOTO DES CHIENS NES A L'ELEVAGE
Kyokkumi a 8 mois
Kyokkumi et sa maman Tsukiyo
Yoshi, la soeur de Kyokkumi
Gizmo, le frère de Kyokkumi